Tjänster
 

Tjänsterna omfattar allt från översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk. Förmedling av tolkuppdrag är företagets mest omfattande verksamhet. Vi arbetar aktivt för att rekrytera nya tolkar, bland annat genom att ha kontinuerligt kontakt med olika utbildningsanordningar runt om i landet, genom Kammarkollegiet, men även genom ta kontakt med nya tolkar allt eftersom vi får in dokumentation avseende auktorisation och utbildning. Nya tolkar kontaktar oss även på eget initiativ efter rekommendation från tolkkollegor som vi anlitar.

Tolkarna arbetar på frilansbasis. Trollhättans Tolktjänster AB har ett arbetsgivaransvar för tiden då tolken har ett uppdrag, samt under restiden till och från uppdraget. Då en bra relation med tolken (baserad på ömsesidig respekt) är av stor vikt för oss, arbetar vi även för att våra tolkar ska trivas med yrket. Vi uppmanar dem att vända sig till oss när problem uppstår, oavsett dess art.

 

Resurser

Vårt tolkregister omfattar mer än 400 tolkar som anmält intresse och undertecknat en sekretessförbindelse. Vi har idag därför en kapacitet att förmedla tolkar på ca 140 olika språk och dialekter. Vår personal har även stor kunskap gällande språk- och dialektala skillnader. Därför är de alltid tillmötesgående och hjälpsamma när kunder har frågor gällande språkskillnader och dialekter. Detta är även en del av våra arbetsrutiner. Nya tolkar som anmäler att de vill arbeta för oss tillkommer ständigt.

Uppdateringar av datasystem och nya funktioner som i efterhand tillkommit på vårt webbaserade system för tolkbokning och avvikelserapportering kommer er som kund till godo i form av bättre och snabbare service.

För tolktjänster anlitar vi auktoriserade tolkar, med eller utan specialkompetens inom rätts- och sjukvårdstolkning, i de språk där Kammarkollegiets auktorisation är möjlig, det vill säga RT, ST och AT tolkar. Vi arbetar efter Tolkservicerådets riktlinjer.